Národní muzeum

Národní muzeum: největší a nejstarší muzeum České republiky

Národní muzeum, nejstarší muzejní ústav v Čechách, bylo založeno jako „Vlastenecké muzeum“ roku 1818 slavnostním provoláním zemské šlechty z 15. dubna. Hlavní budova muzea na Václavském náměstí byla dokončena až v roce 1891.

Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury. Je polytematickým ústavem, který zahrnuje řadu vědních oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských.
Národní muzeum je tvořeno 5 odbornými ústavy:

Přírodovědecké muzeum

Počátky Národního muzea byly, podobně jako tomu bylo jinde v Evropě, spjaty s dary velkých soukromých sbírek, především sbírek přírodovědeckých, které byly v majetku aristokratů žijících v Čechách. Národní muzeum shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience, zejména v oborech mineralogie, geologie, petrologie, paleontologie, hydrobiologie, mykologie, botaniky, entomologie, zoologie, antropologie, prehistorie a protohistorie, středověké archeologie, klasické archeologie a dalších. Přírodovědecké muzeum je tvořeno oddělením atropologickým (jedno z nejmladších oddělení Národního muzea), botanickým, entomologickým, mineralogicko-petrologickým, mykologickým, paleontologickým, zoologickým a kroužkovací stanicí.

Historické muzeum

Objektů a expozic Historického muzea je v Praze hned několik: Lapidárium (v areálu pražského Výstaviště v Holešovicích), Národní památník na Vítkově, Národopisné muzeum (Musaion), Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra. Pravidelné výstavy Historického muzea se konají také v Nové budově Národního muzea na Václavském náměstí.

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

(součást Národního muzea od roku 1932)
Náprstkovo muzeum se nachází v městské části Praha 1, na Starém Městě pražském. Sídlí v domě U Halánků. Dům U Halánků s pivovarem a vinopalnou zakoupili v roce 1826 manželé Fingerhutovi. Jejich mladší syn Vojtěch (Vojta Náprstek) jej ale později proslavil po celém světě.
Více...

České muzeum hudby

(součást Národního muzea od roku 1984)
České muzeum hudby (do roku 2001 Muzeum české hudby) Se nachází v bývalém kostele sv. Máří Magdalény, který byl postupně přestavován až do dnešní podoby, v minulosti zde sídlil také poštovní úřad, archiv a četnická ubytovna. Jsou zde vystaveny ukázky starých či vzácných hudebních nástrojů, notové zápisy vybraných hudebních skladeb, dokumenty vztahující se k jednotlivým hudebníkům, staré gramofonové desky a další hudební artefakty včetně ukázek jednotlivých hudebních nahrávek. Součástí muzea je také koncertní síň. České muzeum hudby také spravuje expozice Muzea Bedřicha Smetany, Muzea Antonína Dvořáka aj.

Knihovna Národního muzea

Knihovna Národního muzea je prezenční vědeckou knihovnou zpřístupňující své fondy ve studovně k badatelským účelům. Sídlí v Nové budově Národního muzea a má osm oddělení. Historie Knihovny Národního muzea začíná historií celého muzea, tedy rokem 1818. Počátkem všech sbírek budoucího muzea se staly dary knih a přírodnin z majetku jeho zakladatelů a mecenášů. Takto byl vytvořen základ fondů muzejní knihovny. Od roku 2001 začala knihovna s elektronickým zpracováním svých knižních sbírek.

 

O historii hlavní budovy Národního muzea a plánech na její rekonstrukci
Od roku 2011 prochází hlavní budova Národního muzea na Václavském náměstí rozsáhlou rekonstrukcí, nejrozsáhlejší od doby svého zpřístupnění veřejnosti, od kterého právě v roce 2011 uplynulo 120 let. Více k tomuto tématu již Dagmar Fialová, náměstkyně pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národního muzea. Více...

Hlavní budova Národního muzea (před rekonstrukcí v roce 2011)

Zdroj informací: Národní muzeum